“ขอนแก่น-หนองคาย” ลุ้นผ่านครม. 16 ต.ค.นี้ เส้นแรกรถไฟทางคู่เฟส 2

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ให้สัมภาษณ์ “ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์” ว่า วันที่ 16 ต.ค. 66 กระทรวงคมนาคมจะเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะ (เฟส) ที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 29,748 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา นับเป็นเส้นแรกของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เฟสที่ 2 จากทั้งหมด 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,483 กม. ตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (แอ๊คชั่นแพลน) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า ทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย รฟท. ได้ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือน เม.ย. 59 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เมื่อเดือน ต.ค. 61 และมีหนังสือแจ้งมติ กก.วล. เมื่อเดือน ม.ค. 62 จากนั้นเดือน พ.ย. 64 ครม. มีมติให้ รฟท. เร่งรัดดำเนินโครงการ โดยให้ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จนกระทั่งเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 ขร. เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อขออนุมัติการขอความเห็นหน่วยงาน ก่อนส่งหนังสือขอความเห็นไปยังสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

เมื่อเดือน มี.ค. 65 สำนักงบประมาณ ส่งเรื่องคืน เนื่องจากขาดรายละเอียดร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พร้อมบันทึกหลักการ และเหตุผลประกอบร่าง พ.ร.ฎ. เดือน เม.ย. 65 ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมของ รฟท. ให้สำนักงบประมาณพิจารณา และเดือน ก.ค. 65 สศช. เห็นชอบโครงการ จากนั้นเดือน ก.พ. 66 กระทรวงคมนาคมให้ ขร. ประมวลเรื่อง เพื่อให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. จนกระทั่งเมื่อเดือน มี.ค. 66 สำนักงบประมาณแจ้งอนุมัติให้ รฟทคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. ดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ เดือน มิ.ย. 66 รฟท. มีหนังสือส่งผลการตรวจสอบแนวเขตการปกครองแผนที่ท้ายร่าง พ.ร.ฎ. ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการเสนอกระทรวงคมนาคม และแจ้ง ขร. ว่าได้ปรับข้อมูลสาระสำคัญ และรายละเอียดโครงการแล้ว จากนั้นเดือน ส.ค. 66 รฟท. แจ้งว่าได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เดือน ก.ย. 66 ขร. ได้ประมวลเรื่องขออนุมัติโครงการเสนอ รมว.คมนาคม พิจารณาลงนามในร่างหนังสือถึงเลขาธิการ ครม. และได้รับการบรรจุเป็นวาระการพิจารณาของ ครม.

นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า รถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย เชื่อมต่อรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น เป็นทางรถไฟระดับดิน 153 กม. และทางรถไฟยกระดับ 2 แห่ง 14 กม. มี 14 สถานี เป็นสถานีใหม่ 6 สถานี ปรับปรุงสถานีรถไฟเดิม8 สถานี มีที่หยุดรถ 4 แห่ง เป็นชานชาลาสูงทั้งหมด มีย่านกองเก็บตู้สินค้า (CY) 3 แห่ง ได้แก่ สถานีโนนสะอาด สถานีหนองตะไก้ และสถานีนาทา โครงการฯ มีพื้นที่ต้องเวนคืนที่ดิน 184 ไร่ จะยกเลิกจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับในปัจจุบันทั้งหมด และจะก่อสร้างถนนข้ามทางรถไฟ (Overpass) 31 แห่ง ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) 53 แห่ง และก่อสร้างรั้วตลอดแนวเส้นทางรถไฟ

นายพิเชฐ กล่าวด้วยว่า หาก ครม. อนุมัติโครงการฯ คาดว่า รฟท. จะใช้เวลาจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ราคากลางและประกวดราคา 7 เดือน แล้วเสร็จเดือน เม.ย. 67 เริ่มก่อสร้างเดือน พ.ค. 67 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย. 70 แม้อีไอเอได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี 61 ซึ่งครบ 5 ปีแล้ว ตามข้อกำหนดที่ต้องเสนอ ครม. ภายใน 5 ปี แต่ยังไม่หมดอายุ เพราะอีไอเอจะหมดอายุ หากโครงการไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เลย ภายหลังอีไอเอผ่านความเห็นชอบจาก กก.วล.คำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น