“ทางหลวง” จัดเต็มงบปี 66 สร้างซ่อมกว่าแสนล้านบาท

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.)แจ้งว่า ทล.ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ66จำนวน118,816ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 4.8%หรือราว 5,468ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ65ที่ได้รับจำนวน 113,348ล้านบาท

แบ่งเป็น งบลงทุนมากสุดถึง112,855 ล้านบาท คิดเป็น 95% รองลงมาเป็นงานบุคลากร 4,859 ล้านบาท คิดเป็น 4% งบรายจ่ายอื่น 631 ล้านบาท คิดเป็น 0.5%งบดำเนินงาน 471 ล้านบาท คิดเป็น 0.4%และ งบเงินอุดหนุน 1 ล้านบาท คิดเป็น 0.0006%

สำหรับงบลงทุน112,855 ล้านบาทประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ วงเงิน 55,531ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง 3,305ล้านบาท งบผูกพันเดิม 44,534ล้านบาท และ งบผูกพันใหม่ 7,692ล้านบาท จำนวน 44 โครงการ 58 รายการ ระยะทางรวม 603 กิโลเมตร(กม.)ค่าก่อสร้างรวม 38,460ล้านบาท โดยขอตั้งงบในปี 66 ขอตั้งงบปี 66 จำนวน 7,692ล้านบาท

ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้ กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 2 โครงการ ระยะทาง 54.123 กม. วงเงิน 2,450ล้านบาท โดยได้รับงบปี 66 จำนวน 490 ล้านบาท ได้แก่ 1.ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ-อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 900 ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 180 ล้านบาท และ 2.ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน-อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน-อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน วงเงิน 1,550 ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 310 ล้านบาท

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 20 โครงการ ระยะทาง 388.896 กม. วงเงิน 19,090 ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 3,818ล้านบาท เช่น ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 จ.เชียงราย วงเงิน 2,200ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 440 ล้านบาท

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ 11 โครงการ วงเงิน 7,550ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 1,510ล้านบาท เช่น ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) จ.เชียงใหม่ วงเงิน 1,000ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 200 ล้านบาท

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก 4 โครงการ วงเงิน 2,550ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 510 ล้านบาท เช่น พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 จ.กรุงเทพฯ วงเงิน 950 ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 190 ล้านบาท

กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย 4 โครงการ ระยะทาง 88.153 กม. วงเงิน 2,260ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 452 ล้านบาท เช่น ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง-อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 610 ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 122 ล้านบาท

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก 3 โครงการ ระยะทาง 71.5 กมคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. วงเงิน 4,560ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 912 ล้านบาท เช่น ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา-อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) จ.สุราษฎร์ธานี วงเงิน 1,860 ล้านบาท ได้รับงบปี 66 จำนวน 372 ล้านบาท

2.งานงานซ่อมแซมและปรับปรุง วงเงิน 38,791 ล้านบาท ซึ่งจะมีงานพัฒนาทางหลวง(งบลงทุนปีเดียว)วงเงิน 13,147 ล้านบาท และ งานบำรุงรักษาทาง วงเงิน 25,644 ล้านบาท 3.งานอำนวยความปลอดภัย วงเงิน 8,474 ล้านบาท คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

4.งานพัฒนาจุดพักรถบรรทุกแห่งใหม่รวมทั้งหมด 25 แห่ง วงเงิน 1,105 ล้านบาท ประกอบด้วย ก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกขนาดเล็ก(S)ขนาดกลาง (M)รวม 22 แห่ง และ จุดพักรถบรรทุกขนาดใหญ่ (L)3 แห่ง 5.งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน 4,103 ล้านบาท และ 6.งบลงทุนอื่นๆ วงเงิน 4,852 ล้านบาท เช่น งานปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และสถาปัตยกรรมทางหลวง 1 จังหวัด 1 ถนนสวยงาม และ จุดเช็กอิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว