เปิดใช้สะพานหาดแดง-สุไหงมูโซ๊ะ เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล งบประมาณ 291 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน มีมติในการตั้งชื่อสะพานดังกล่าวว่า “สะพานหาดแดง-สุไหงมูโซ๊ะ”

โดย ทช. เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู เมื่อปี 63 จุดเริ่มต้นของโครงการจากแยกทางหลวงชนบทสาย สต.3018 กม.ที่ 18+378 (ฝั่งบ้านตันหยงละไน้) และจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้ามัสยิดอัลมุตตกีน (ฝั่งบ้านสุไหงมูโซ๊ะ)

โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 1,320 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อม ยาว 1,742 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ระยะทางรวม 3,062 เมตร รวมถึงได้ติดตั้งราวสะพาน ผนังบนราวสะพาน เสาไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งท่อระบายน้ำบนสะพานคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

ที่ผ่านมา ประชาชนทั้งสองฝั่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จ.สตูล ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ว่าหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านตันหยงละไน้ หมู่ที่ 1 บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีถนน/ไฟฟ้า ทำให้การเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นไปด้วยความยากลำบากมายาวนานกว่า 30 ปี เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือ ต้องอาศัยจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและเสี่ยงภัยคลื่นลมในช่วงมรสุม ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาเรื่องการกำหนดเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก

จ.สตูล จึงขอให้ ทช. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน จ.สตูล ตอนที่ 1 จึงจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ โดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบ

โครงการดังกล่าว ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ ให้สามารถเดินทางเชื่อมระหว่างเกาะกับฝั่งแผ่นดินใหญ่บ้านตันหยงละไน้ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง หากมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพประชาชน ในกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคต เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการประมงในพื้นที่