ไทยพาณิชย์จัดทัพผู้บริหารใหญ่ ตั้ง ‘กฤษณ์ จันทโนทก’นั่งซีอีโอแบงก์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย.65 ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร โดยการจัดตั้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เอสซีบี เอกซ์

ซึ่งต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินดังกล่าว โดยบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) จะมีสถานะเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน นับแต่วันที่บริษัทดังกล่าวถือหุ้นในธนาคารจนมีอำนาจควบคุมกิจการแล้ว นั้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เพื่อให้การบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาการจัดผู้บริหารระดับสูงของธนาคารให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ พร้อมกับดูแลให้การบริหารงานของธนาคารมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ได้มีมติ แต่งตั้ง นายกฤษณ์ จันทโนทก เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ นายกฤษณ์ จันทโนทก เป็นผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงธุรกิจประกัน มาอย่างยาวนาน โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด

2.นายอาทิตย์ นันทวิทยา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จะพ้นจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

3.ผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ได้แก่ (1) นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คาร์ดเอกซ์ จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(2) นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(3) นายอารักษ์ สุธีวงศ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565คำพูดจาก รวมเว็บ PG Slot