Sports News

เลือกตั้ง 2566 – หัวคะแนนแฉ! รูปแบบซื้อเสียง

คุณแมนนามสมมุติให้ข้อมูลกับทีมข่าวในฐานะที่ตนเองเคยคลุกคลีในแวดวงการเมือง และยังเคยเป็นหัวคะแนนในพื้นที่ภาคใต้ให้ข้อมูลรูปแบบการซื้อเสียงที่เขาเคยทำว่า ในพื้นที่ของเขาและอีกหลายพื้นที่นั้น หัวคะแนนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำชุมชน อย่าง กำนันผู้ใหญ่บ้านเสมอไปแต่อาจเป็นแค่คนท…

READ MORE